تکنيک های آموزشی رفتاری برای کودکان اتیسم ۲( BEHAVIORAL EDUCATIONAL TECHNIQUES FOR AUTISTIC CHILDREN)

Image result for autism kid

نشستن مناسب:

ممکن است عجيب به نظر برسد اما بايد به بچه هاي خاص ياد داده شود که به طور صحيح روي صندلي بنشينند. اين اولين تجربه يادگيري است که مي تواند گام خوشايندي باشد. قبل از اينکه به برنامه هاي ديگر بپردازيد، اين برنامه را آموزش دهيد. سه دستور مفيد براي کمک کردن به بچه تا بتواند به طور صحيح در جلسات
آموزشي بنشيند عبارتند از: ۱ بشين ۲ بلندشو ۳ دست هايت آرام و راحت باشد. – – –

بشين

اولين دستور بشين است که هميشه لازم نيست آن را آموزش دهيم، اگر بچه نمي داند چگونه روي صندلي بنشيند بايد از دستورات زير پيروي کنيد.
۱ صندلي متناسب با اندازه ي بچه انتخاب کنيد، صندلي را مستقيماً پشت سر بچه بگذاريد. –
۲ دستور بشين را به بچه مي دهيم و سپس به او کمک مي کنيم (او را هل مي دهيم يا او را هدايت فيزيکي -مي کنيم تا روي صندلي بنشيند).
۳ وقتي کودک نشست، بلافاصله او را با مواد خوراکي يا پاداش هاي ديگر تشويق مي کنيم. –
۴ به بچه مي گوييم بلند شو (اگر لازم بود بلندش مي کنيم) و سپس مرحله ي دوم و سوم را انجام مي دهيم. –
۵ به بچه مي گوييم بشين و کمک ها را کاهش داده و به تدريج آن ها را محو مي کنيم. –
آن قدر به بچه کمک مي کنيم تا زماني که خودش به تنهايي بنشيند. پاداش ها وقتي داده مي شود که بچه روي صندلي نشسته باشد. در گام هاي بعدي به تدريج فاصله صندلي و بچه را افزايش دهيد. اگر قبل از اينکه شما از او بخواهيد، بلند شد با تأکيد(شايد با جدّيت) او را سرجايش بنشانيد آن قدر که او به خاطر بلند شدن از روي صندلي بدون اجازه شما، ناراحت شود. حالا بايد دستور (بلندشو) را مطرح کنيم. ابتدا او را راهنمايي کنيم و اگر لازم شد بچه را از روي صندلي بلند کنيم و به او پاداش دهيم. به خاطر داشته باشيد وقتي به او مي گوييد (بنشين) بنشيند و وقتي مي گوييد(بلند شو) بلند شود. بچه بايد در انجام اينکه به دستور شما روي صندلي بنشيند، مهارت پيدا کند. در ابتدا به مدت ۵ ثانيه روي صندلي بنشيند و به تدريج اين زمان را افزايش دهيد.

درست نشستن(صاف نشستن):

بچه مي تواند روي صندلي بنشيند، اما ممکن است روي صندلي خم شود يا سر بخورد. اگر بچه به اين صورت روي صندلي نشست، مطمئناً به طور شايسته اي به آموزش توجه نمي کند. براي اينکه بچه خوب کنترل شود و پيچ و تاب نخورد، بايد صاف روي صندلي بنشيند، گام هاي زير براي آموزش اين دستورالعمل
ها توصيه مي شوند:
۱ وقتي بچه روي صندلي خم مي شود، يک سري فرمان ها بايد به او داده شود: – صاف بنشين(بايد محکم گفته شود) اجازه بدهيد بچه معني اين کار را بفهمد.
۲ فوراً معني نشستن را با صحيح نشستن خودمان بر روي صندلي به بچه نشان بدهيم. – ممکن است لازم باشد بوسيله ي هل دادن از روبرو يا صاف کردن پشت بچّه او را راهنمايي کنيم.
۳ به کودک براي درست نشستنش جايزه بدهيد. –
۴ بچه را در موقعيت هاي مختلف قرار دهيد و از او بخواهيد که بنشيند يک يا دو بار او را راهنمايي کنيد و سپس – به او فرصت انجام اين کار را بدهيد.
۵ اگر بچه نمي تواند صاف بنشيند و شما احساس کرديد که او تنبلي مي کند يا لجباز است. او را با زور – بنشانيد. شما بايد بچه را به گونه اي آماده کنيد که بتواند خودش به طور مناسب و سريع بنشيند و سپس کار را با او شروع کنيد.
۶ بعد از اينکه بچه پس از هر دستوري به طور صحيح نشست. خيلي گرم و صميمانه او را تشويق کنيد و ليکن – بايد به جديت خود ادامه دهيد زيرا اگر جديت شما کم باشد او همچنان خميده مي نشيند.

دست ها آرام و بدون حرکت

سه دستور مهم براي آرام و بي حرکت ماندن دست ها. همه بچه هايي که بي قرارند و يا خود تحريکي با دست هايشان دارند، نمي توانند توجه شان را جلب کنند. اين
بچه ها ممکن است صحيح نشسته باشند و درست گوش بدهند. اما اگر دست هايشان را تکان بدهند ممکن است کلماتي را که شما مي گوييد نشنوند. آرام بودن دست ها ممکن است به چندين صورت باشد.
۱ دست ها آرام و آويزان در کنار بچه باشد. –
۲ دست هايش را صاف روي پاهايش بگذارد. –
۳ دست به سينه بنشيند. –
موقعيتي که براي بچه طبيعي تر و براي شما مفيد است را انتخاب کنيد. بچه هايي را که انگشت شصت و انگشت ديگر لمس مي کنند را بايد در موقعيت ۲ قرار داد. با گذاشتن کف دست و انگشتان به صورت جدا از هم روي پا را امتحان کنيد تا بي قراري او کاهش پيدا کند. براي بچه هايي که انگشتانشان را تکان نمي دهند ولي دست هايشان را تکان مي دهند موقعيت ۱ و ۳ مناسب است
گام ۱: وقتي بچه بي قرار است به او بگوييد دستهايت را آرام نگه دار و سپس او را مجبور کنيد دست هايش را در آن موقعيتي که مي خواهيد قرار دهد.
گام ۲: جدي باشيد، بچه بايد ياد بگيرد که اگر خودش اين کار را انجام دهد خوشايندتر از آن است که شما آن کار را براي او انجام دهيد.
گام ۳: وقتي که در گام هاي ابتدايي به بچه کمک مي کنيد براي پيروي از دستوراتتان به او پاداش دهيد.
گام۴: به تدريج مقدار کمکي که به بچه تان مي کنيد براي اينکه دست هايش را به دستور شما در موقعيت مناسب قرار دهد را کاهش دهيد. به بچه زمان کافي براي پاسخ دادن به دستوراتتان بدهيد و فقط زماني که ضرورت دارد به او کمک کنيد و تا جايي که لازم است راهنمايي ها را کم کنيد
a : وقتي شما مي خواهيد رفتاري را انجام دهيد به بچه بگوييد(اينجوري کن).
b : اگر لازم شد او را راهنمايي کنيد تا از شما تقليد کند.
c : براي تقليد کردن از شما به او پاداش دهيد.
d: به تدريج و آرام آرام راهنمايي ها را کم کنيد و بعد به او دستور بدهيد(براي اينکه کارش را به طور مناسب انجام دهد اصلاً از حرکات دستتان براي او استفاده نکنيد).
گام ۵: وقتي بچه متوجه شد از او چه مي خواهيد، به تدريج پاداش هاي غذايي را کم کنيد و رفتار درست او را فقط با تأييدهاي اجتماعي ادامه دهيد. براي مثال، هنگامي که شما بعد از هر پاسخ صحيح با غذا به او پاداش مي دهيد، بعد از آن به ازاي هر سه پاسخ صحيح، وسپس به ازاي هر ۵ پاسخ صحيح به او غذا بدهيد و به تدريج اين
پاداشها را کاهش داده و تأييدهاي اجتماعي را جايگزين آن کنيد. سرانجام تأييدهاي اجتماعي را کم کنيد، آن قدر که بچه ياد بگيرد هر روز به همان صورتي که از او انتظار مي رود به طور صحيح بنشيند.

تعميم دهي درست نشستن

بعد از اينکه بچه ياد گرفت به طرز صحيح روي صندلي با يک بزرگسال و در يک اتاق بنشيند. اين يادگيري را به افراد ديگر وجاهاي ديگر تعميم دهيد. او بايد روي صندليهاي مختلف در اتاق نشيمن، آشپزخانه، حمام و اتاق خواب و ….. به دستور شما بنشيند. اشخاص مختلفي به عنوان معلم با او کار کنند و از صندلي هاي مختلفي نيز استفاده
کنيد. احتمال دارد وقتي جاي بچه را عوض کرده و او را کنترل مي کنيد تا به تقاضاهاي شما جواب دهد هر چند تقاضاهاي شما معقول و ساده باشد، بچه کج خلق شود و نق بزند.

 

برگرفته از کتاب The Me Book نوشته پروفسور Lovaas

پاسخ دهید

دیدگاهتان را اینجا بنویسید
نام*
ایمیل*
Website*