تغییرات نورولوژی در سالمندی (Alliteration of neurological in aging)

تغییرات نورولوژی در سالمندی

مقدمه

انسان از طریق میلیونها ادراکات و انتخاب‌هایی که در طول سال‌ها رشد، ضبط شده‌ و پاسخ داده شده اند، به دوران بزرگسالی می‌رسد. انسان با مغز وسیستم عصبی‌ای که مهارت‌های یک فرد بزرگسال را دارد متولد نمی‌شود. در دوران جنینی، مغز در تعامل با محیط شروع به یادگیری می‌کند...

بیشتر بدانید