مقایسه ویژگی‌های صرفی– نحوی گفتار بیماران ناروان بی دستور با افراد سالم فارسی زبان

چکیده

سابقه و هدف: ویژگی‌های برجسته آفازی‌های ناروان شامل تولید نامناسب، خزانه واژگان محدود و بی‌دستوری می‌باشد. این بیماران در درک و بیان جملات دارای نقص نحوی بوده و گفتار آن‌ها به صورت تلگرافی و کوتاه است. در این مطالعه، انواع خطاهای صرفی و نحوی گفتار بیماران آفازی ناروان با افراد سالم مقایسه خواهد شد...

بیشتر بدانید