بررسی سن اکتساب همخوانها در کودکان ۳ تا ۵ ساله شهرستان بوکان

در پژوهش حاضر، سن اکتساب همخوان‌ها در کودکان ۳ تا ۵ ساله کُردزبان با گویش کرمانجی میانی مکریانی و همچنین درستی همخوان‌های زبان کُردی نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ۱۲۰کودک ۳ تا ۵ ساله‌ی کُردزبان با لهجه‌ی کرمانجی میانی – مکریانی از شهرستان بوکان در پژوهش شرکت داشتند که با آزمون تصویری تولید محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند...

بیشتر بدانید