خدمات کلینیک

اتاق درمان

در این اتاق خدمات درمانی برای کودکان و بزرگسالان به صورت فردی ارائه می‌گردد.

بخش بازی و گروه درمانی کودکان

گروه درمانی هر ماه یکبار دراین بخش به صورت گروهی ارائه می‌شود.

سالن انتظار همراهان و والدین

والدین یا همراهان مراجع تا اتمام جلسه‌ی درمانی در این مکان، منتظر می‌مانند.

سالن انتظار همراهان مراجع