اثر دیسفاژی (اختلال بلع)

اثر دیسفاژی  (اختلال بلع)

دیسفاژی میتواند اثرات عمیقی روی سلامت فرد داشته باشد بویژه در صورتیکه به درستی درمان نشود، به خاطر ورودی ناکافی غذا و مایعات منجر به سو تغذیه و از دست دادن آب بدن میشود.  در برخی از افراد این موارد منجر به عفونت ریوی میشود ک نیازمند درمان هستند.  یکی از این عفونت ها آسپیراسون ذات الریه یا پنومونیا نامیده می شود، که در اثر ورود غذا یا مایعات به ششها ایجاد می شود و باعث اسیب به آنها میشود. این شرایط نیازمند درمان با آنتی بیوتیکها هستند. اختلال بلع همچنین با کاهش لذت از وعده های غذا خوردن و موقعیت بر کیفیت زندگی فرد اثر میگذارد.

تهیه و ترجمه از شهلا فاطمی

کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان

Booklets
• Caring for someone with a brain injury
• Coping with communication problems after brain injury
• The effects of brain injury and how to help
• Hospital treatment and early recovery after brain injury
• Redeveloping skills after brain injury
Factsheets
• Basic brain information
• Coma after brain injury
• Loss of taste and smell after brain injury
Other resources
• Dysphagia – online resource at www.patient.co.uk/doctor/Dysphagia.htm
• Dysphagia (swallowing problems) – NHS Choices information page at
www.nhs.uk/Conditions/Dysphagia/Pages/definition.aspx
• Swallowing problems after stroke – available from the Stroke Association at
www.stroke.org.uk/sites/default/files/Swallowing%20problems%20after%20stroke.pdf

پاسخ دهید

دیدگاهتان را اینجا بنویسید
نام*
ایمیل*
Website*